HomeBiznesCele szkoleń z windykacji

Cele szkoleń z windykacji

Windykacją należności zajmują się komornicy sądowi, banki oraz wyspecjalizowane firmy. Także wiele firm świadczących usługi teleinformacyjne stworzyło własne działy windykacji wewnętrznej. Zadaniem windykatora jest nakłonienie klienta do spłaty długu.

Co to jest windykacja

Windykacja to dochodzenie swojej własności, która znalazła się w posiadaniu innej osoby. Najczęściej windykacja dotyczy niespłaconych kredytów, zobowiązań firmy za dostarczony towar, urządzenia lub wykonane usługi. Kolejną grupą jest dochodzenie zapłat za dostarczanie energii oraz usług teleinformacyjnych.

Windykacja może przebiegać w dwóch etapach:

• polubownym – spłata zadłużenia dostosowana jest do możliwości finansowych dłużnika,
• sądowym – sąd wydaje nakaz natychmiastowej spłaty długu i jest on podstawą do przeprowadzenia egzekucji komorniczej.

Windykacja może być prowadzona różnymi metodami. Windykacja miękka zmierza do zmobilizowania dłużnika do regularnych wpłat i skłonienia do współpracy. Windykacja twarda prowadzona jest wobec klientów, którzy zaprzestali regulowania zobowiązań.

Wszystkie działania windykacyjne muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Szkolenia z windykacji

To szkolenia specjalistyczne dostosowane do potrzeb działu windykacji w banku lub firmy windykacyjnej. Ich celem jest wyposażenie pracowników w wiadomości i umiejętności konieczne dla realizacji polityki firmy.

Szkolenie z windykacji obejmuje:

• zagadnienia prawne – obowiązujące przepisy i ich interpretacja,
• zasady dochodzenia roszczeń,
• zasady ustalania majątku dłużnika,
• formalne wymogi pozwów,
• zasady postępowania windykacyjnego.

Istotną częścią szkoleń specjalistycznych są warsztaty, czyli ćwiczenia praktyczne. Dopasowane są one do stopnia doświadczenia kursantów. W trakcie warsztatów przeprowadzane są symulacje i analiza konkretnych przypadków.


Korzyści ze szkoleń z windykacji

Celem szkolenia z windykacji jest wyposażenie kursantów nie tylko w wiedzę teoretyczną, ale także w umiejętności praktyczne dotyczące prowadzenia windykacji, rozmów z dłużnikiem, oceny jego postawy i chęci współpracy. Te informacje są niezbędne do opracowania metod skutecznej windykacji.

Szkolenia specjalistyczne pozwalają uczestnikom wzbogacić swoje umiejętności o nowe techniki negocjacyjne, strategie postępowania z różnymi segmentami klientów, szybkie reagowanie na zachowanie dłużników, świadome kierowanie emocjami własnymi i rozmówcy.

Szkolenia zamknięte to również sposób na motywowanie pracowników, nowe kompetencje dają poczucie pewności, przekonania o własnych umiejętnościach i chęci ich wykorzystywania w realizacji priorytetów firmy.

Profesjonalne szkolenia z windykacji prowadzi WLR Training Group

POST TAGS:
FOLLOW US ON:
Czy Wrocław to mias
Wybór kabiny pryszn